A gepida királyság területét pontosítja sírmező feltárásunk a Berettyó mentén

Az Alföld Tiszántúli régiója mindig fontos területét jelentette a különböző északi és keleti népek Kárpát-medencei beáramlásának. Ennek fő okát az ideális földrajzi fekvésben kereshetjük. Amellett hogy több folyó is átszeli a területet (Tisza-Körösök-Maros-Szamos), fontos kereskedelmi útvonalak futnak át rajta, amiken Erdélyből nyersanyagokat (fémeket és sót) szállíthattak nyugatra az éppen regnáló birodalmak és királyságok felé. A Kr.u. 1. századtól szarmata néptömegek lakták be a Pannonia és Dacia közötti területeket, akikre több hullámban a 3. század folyamán germán népcsoportok telepedtek rá. Kezdetben, amíg még Róma védte a vele szövetségben levő szarmatákat, addig csak a peremterületekre tudtak behatolni, de a Birodalom hanyatlásával folyamatosan elárasztották a Tisza-mentét és Erdélyt. A beáramlott germán népcsoportok közül kiemelkedtek a gepidák és fokozatosan egyeduralkodóvá váltak. A hegemónia kialakulását és megerősödését a hunok 5. századi térhódítása töri meg. Azonban a gepida királyok jó politikai érzékét bizonyítja, hogy beálltak vazallusnak az új hatalom alá, így területük nagy részét megtarthatták és a hunokkal karöltve közösen portyáztak, ami biztosította anyagi jólétüket is. Jordanes gepidákról írt műve említi Ardarik gepida királyt, akit Attila valamennyi vazallus királya közül a legtöbbre becsült és az uralkodói tanácsban is részt vehetett. Ennek legfőbb okát a forrás későbbi szakaszaiban találjuk, miszerint a gepidák a hun hadsereg legerősebb gyalogososztagának számítottak és éppen ezért a hódításoknál nagy szükség volt rájuk. Attila 453-as halálát követve – újabb jó politikai döntést hozva – a hunok ellen forduló néptömegek élére állt és a korábban említett gyalogsereggel legyőzték az Attila-fiakat. Ezt követve a gepidák elfoglalták a hunok szállásterületét és egy száz évig fennálló és virágzó királyságot hoztak létre.

A gepida királyság központi területét az Erdélyi-medence képezte, amit a kutatás a régióban előkerült nagyszámú gazdag temetkezésekre (Apahida, Szamosfalva, Mezőbánd, Szilágysomlyó) támaszkodva feltételez. E mellett a másik szállásterületi egységet a 3. századi beáramlást követve is már a Tisza-mente jelentette. Szórtan a Tisza teljes hosszában megjelennek a kevés sírszámú gepida temetők és telepek. A hunok legyőzését követően a területen ugrásszerűen megnő a régészeti lelőhelyek száma. Megjelennek a nagy sírszámú temetők (Szentes-Berekhát, Szolnok-Szandaszőlős) és nagyobb települések. Ezek alapján a kutatás álláspontja megalapozottnak tűnik, hogy a hun uralmat követően a gepida központ áttevődik a Tisza középső szakaszára, a Maros-Körös által behatárolt régióra. E központi terület ÉK-i szélét a Berettyó-folyó képezi, mind tőle É-ra, mind a Berettyó-Sebes-Körös közti területen eddig csak pár síros temetőrészleteket és különböző földmunkák során előkerült, feldúlt temetkezéseket ismerünk (Derecske, Nagyvárad, Csökmő). Ezt a képet módosítja a 2015. évben Berettyóújfalu határában feltárt közel 200 síros gepida temető.

Az M4-es autópálya, Hajdú-Bihar megye déli részén, Berettyóújfalu és Nagykereki között futó szakaszának építését megelőzően régészeti feltárások zajlottak 2015 márciusa és júliusa között a debreceni Déri Múzeum koordinálásával. Az ásatások a Déri Múzeum, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Régészettudományi Intézete és a Salisbury Kft. tudományos együttműködésében zajlottak. A Somota-dűlő területén elterülő lelőhely északi részén felfedezett, a cikk alapját is képező temető feltárását a Salisbury Kft. végezte. A területen a terepbejárások és a próbafeltárások adatai alapján újkőkori és szarmata kori településeket lokalizáltunk, de a munkálatok előrehaladtával egy nagy kiterjedésű gepida sírmező is előkerült. A temetőben 7-8 sírsorban rendeződve találhatók az aknasírok. Ezekben a téglalap alakú, általában egyenes falú és aljú sírgödrökben a halottak nagyrészt NY-K tájolásban, háton fekve helyezkedtek el. Több sírban koporsóra utaló nyomokat is megfigyeltünk. A kerek átmetszetű rönkkoporsók mellett a ládaszerű ácsolt koporsók is megtalálhatók, azonban koporsókapcsok és szegek nem kerültek elő. A későbbi korok során sajnos a sírok közel 80%-át kirabolták a területre érkező újabb betelepülők, nagyobb értékek találásának reményében. Viszont ez azt is igazolhatja, hogy a temetőben az egyes sírokat jelöléssel látták el, amik napjainkra eltűntek. A rablók beásásainak helyzete alapján ezek a feltételezett jelölések az elhunyt fejének helyét jelölhették, mert a rablások többsége a felsőtestet érintette. A temetőben közel azonos arányban találhatók férfi, női temetkezések, a sírokba helyezett mellékletekből az eltemetett társadalmi rangjára és gazdagságára is következtethetünk.
A férfi temetkezések általában nagyobbak és mélyebbek, viszont szinte valamennyit kirabolták így csak a szerencsének köszönhető, hogy ennek ellenére több fontos információt szolgáltató tárgy is bennük „felejtődött”. A gepida társadalom alapját a katonáskodás képezi, így a rang legjobb általunk is vizsgálható leképezése a sírba helyezett fegyverzet. A legrangosabb réteget a teljes fegyverzettel eltemetett harcosok (kard-lándzsa-pajzs) képezik. A temető legjelentősebb sírjából egy lándzsa és egy aranyozott szegecsekkel díszített pajzsdudor (umbo) került elő. Ez a pajzs elülső felét díszítette illetve erősítette, hogy a szemből érkező ütéseket tompítsa vagy hárítsa. A sírban eltemetett harcos a közösség legelőkelőbb tagja lehetett és akár az „Attila-fiak” elleni háborúban is részt vehetett egy csapatrész élén. A temetőben a következő társadalmi réteget a kevés fegyverrel, általában csak lándzsával eltemetett személyek képezik. Itt a levél alakú köpűs lándzsák a halott mellé fektetve, vagy a lábnál a sír aljába szúrva találhatók. Ezt a csoportot a fegyvertelen félszabad illetve szolgaréteg követi. Ezekben használati tárgyakat (kés, olló, csiholó, kovakő) és egyszerű viseleti elemeket találhatunk (csat).
A női temetkezések általában sokkal színesebbek és látványosabbak. Ezekben a rangot a mellékletek és ékszerek anyaga, minősége, mennyisége jelzi. Sajnos a temetőben a rablások nagy száma miatt a korszakra jellemző lemezes és öntött fibulák szinte teljesen hiányoznak. Az egész sírmezőből egyetlen indamintás, öntött kengyelfibula került elő, de ez sem a viseleti helyén, hanem a sír oldalában, félretúrva találtuk. Nagy számban vannak jelen az öntött, D-alakú bronz csatok, amelyek tüskéjén különböző mintázatú, ún. pajzsdísz található. Külön említésre méltó egy kereszt-motívummal áttört csat (Sučidava-típus), melynek legjobb párhuzamait a Balkánról és Bizánc területéről ismerjük. Ez is a helyi közösség tehetősebb rétegének külkapcsolatait igazolja. A női sírokban legnagyobb számban a kétoldalas csont sűrűfésűk fordulnak elő. Ezek keresztmerevítéseit gyakran geometrikus karcolt vagy beszurkált díszítéssel látták el. A fésűket vagy a fej mellett, vagy a felkarokon kívül találtuk meg, ami alapján arra következtethetünk, hogy temetéskor a halott hajába tűzhették és így helyezték a sírba. A fésűk mellett nagy számban kerültek elő gyöngyök. Ezek készülhettek üvegből, mészkőből, borostyánból, méretük is eltérhet a funkciójuk alapján. A nyakláncokat a kisebb kerek, hengeres és többtagú gyöngyök alkotják, a nagyobb méretűek pedig ruhadíszként az övről lelógó csöngőre fűzve kerültek elő. A használati eszközök közül a női sírokban a vaskések és az orsógombok vannak jelen.
A sírmező mintegy 10-15%-a gyereksír, ezek általában sekélyek, legtöbb esetben mivel a csontváz még gyenge és mállékony csak a mellékleteket találtuk meg. Ezek már ebben a korban tükrözik a gyermek társadalmi pozícióját.
Külön egységet alkotnak az ételmelléklet-adás szokását jelölő sírba tett edények. Ezek nemre és korra való tekintet nélkül minden sírban megjelenhetnek. Helyüket tekintve legtöbb esetben a fej mellett vannak, de néhány esetben – gepida szokásként – külön fülkében, a csontváz szintje felett a sírfalba ásva találtuk meg. Valamennyi edény gyorskorongon készült, gömbös vagy bikónikus testű, díszítettek vagy díszítetlenek. A gepida fazekasságra jellemző díszítési technikák valamennyi típusa megjelenik, így a bepecsételt rombusz-díszek, a polírozás és a különböző minták besimítása (cikk-cakk, fenyőág, sávok).
A sírmező antropológiai képe beleillik a korszak többi gepida temetőinek sorába. Az elemezhető vázak 70%-a tisztán europid, 30%-a pedig tisztán mongolid földrajzi változatba tartozik. Az europidok nagy része cromanoid, kis része nordikus típusra jellemző jegyeket mutatnak. A mongolid megjelenés már a beáramló hunkori népességgel való keveredésre utalhatnak. Ugyan erre utalhat a koponya-torzítás szokásának megjelenése. A temetőben nyolc koponyán figyelhető meg, a módja mindig ugyan az. A torzításhoz két bandázst használtak, az első a homlok és a nyakszirt között húzódott, minden esetben ezt a kötést húzták szorosabbra, a második a fejtetőn, a koronavarrat mögött volt. A torzítás minden esetben europid koponyákon jelenik meg ami szintén csak a szokás átvételére utal.
A temető életét tekintve érdekesség, hogy a gepida sírok között, az őket 568-ban legyőző avarok sírjai is megjelennek. Ezekben ugyanúgy megtalálhatók a gazdag, díszes övveretekkel és fegyverekkel eltemetett harcosok, mint a melléklet nélküli szegények. A sírok között egy ló-temetkezést is találunk, amiben egy felszerszámozott, 3 darabban a sírba helyezett ló feküdt. A két temető elválasztását az antropológia is segítette, mivel az avar sírokban megjelennek a rövid fejű (brachykran), mongolid elemek.
A Somota-dűlőben feltárt gepida temető újabb adatot szolgáltatott a „Gepida Királyság” kiterjedésének pontosítására. Az eddig ismert leletek és lelőhelyek alapján ezt a területet a két központi rész közötti, ritkábban lakott résznek tekintette a kutatás. Azonban ezzel az utóbbi időkben feltárt legnagyobb sírszámú temetővel ez megváltozott és így a Berettyó-mentét is a hun uralom utáni gepida hegemónia egyik frekventált területének tekinthetjük.

Farkas Zoltán, ásatásvezető régész

Comments are closed